Menu
Categories

มร.ลป. จัดงานมหกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

24 Apr 2023

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน มหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมพลังราชภัฏ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ณ ลานชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (Big c) ลำปาง โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน University as a Marketplace

โอกาสนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เดินหน้าสู่อนาคต โดยเป็นการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การยกระดับมาตรฐานสินค้าปูนาตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดลำปาง สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง และองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

งานมหกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก ผ่านกลไกต่างๆ เพื่อให้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของประชาชน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as a Marketplace เป็นการผลักดันให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ ทั้งในส่วนของตลาดกายภาพ และตลาดออนไลน์ หรือการพัฒนาศักยภาพของผู้ขายในตลาด มีแนวทางการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และสร้างความเข้มแข็งทางการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยภายในงานมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการ University as a Marketplace การแสดงผลงานของคณะและสาขาวิชา การแสดงผลงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และการให้บริการคลินิกเทคโนโลยี