Menu
Categories

เสวนารีแบรนด์ “ลำปางแบรนด์”

24 Apr 2023

ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดเวทีเสวนาลำปางแบรนด์กับผลิตภัณฑ์ชุมชนคนลำปาง และเปิดมุมมองวิสาหกิจเพื่อสังคม ภายใต้แผนวิจัยการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนผ่านวิสาหกิจเพื่อสังคมด้วยแนวคิดลำปางแบรนด์ ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยกองทุนส่วเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(ววน.) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ กาดนั่งก้อม สวนสาธารณะหนองกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

การเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายทั้งถาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ในจังหวัดลำปางเกี่ยวกับการใช้ลำปางแบรนด์ซึ่งมีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์ถึงโอกาสและข้อจำกัดของการใช้ลำปางแบรนด์ รวมถึงการแสวงเลหาแนวทางในการพัฒนาลำปางแบรนด์หรือการรีแบรนด์ พร้อมทั่งเป็นการสร้างการรับรู้ของลำปางแบรนด์ โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย คุณสุรีย์มาส กล่อมกมล ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง คุณกรรณิการ์ ศรีวงศ์มูลนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง คุณพีระรักษ์ พิชญกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง และคุณสุธานี เยาวพัฒน์ ผู้ประกอบการข้าวแต๋นธานี ร่วมเวทีเสวนา ส่วนการเสวนาเปิดมุมมองวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้รับเกียรติจากบาทหลวงบรูโน่ รอสซี่ ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาบริษัท เลาดาโต ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และคุณนที คล้ายสอน ผู้ประกอบการเจ้าของผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ภายใต้ตลาดจริงใจมาร์เก็ต