Menu
Categories
2556
กำเนิดลำปางแบนรด์
2556
การสร้างการรับรู้ "จังหวัดลำปาง" แก่นักท่องเที่ยว
การสร้างการรับรู้

ระดมความคิดเห็น สะท้อนอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิตการท่องเที่ยวเป็นต้น

2556
การสร้างความโดดเด่นและความชัดเจน ของจังหวัดลำปาง
การสร้างความโดดเด่นและความชัดเจน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สนับสนุนแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกับผู้ประกอบการคนลำปาง

2556
การพัฒนาตราสัญลักษณ์และเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์
การพัฒนาตราสัญลักณ์ "ลำปางแบรนด์"

ผู้ประกอบการคนลำปางใช้ตราสัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก อย่างแพร่หลาย เพื่อขับเคลื่อนเศรษกิจจากจังหวัดสู่สากล

2558
เกิดวิกฤติการใช้ตราสัญลักษณ์และการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558
เกิดวิกฤติการใช้ตราสัญลักณ์ "ลำปางแบรนด์"

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ มีแนวทางปรับเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558 แต่ยังไม่ได้ใช้ อีกทั้งเสียงสะท้อนรูปแบบตราไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

2566
ร่วมกันฟื้น"ลำปางแบรนด์"ของคนลำปาง
ร่วมกันฟื้นลำปางแบรนด์
2566
ร่วมส่งเสริม สนับสนุน ลำปางแบนรด์
ก้าวต่อไปลำปางแบนรด์
Add Description Here