กลุ่มทอผ้าไหล่หิน

กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกไหล่หินตะวันตก หมู่ที่ 6 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ในปัจจุบันภาวะทางเศรษฐกิจมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ค่าครองชีพสูงขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายในครอบครัวมากขึ้นตามไปด้วย กลุ่มแม่บ้านไหล่หินจึงรวมตัวกันต่อสู้กับปัญหาทางเศรษฐกิจดังกล่าว โดยการทอผ้าฝ้ายกี่กระตุกจำหน่ายเพื่อก่อให้เกิดรายได้ในครอบครัวและชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์สงเคราะห์อาชีพสตีภาคเหนือในด้านการเรียนการสอนทอผ้าฝ้ายกี่กระตุก นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก เทศบาลตำบลไหล่หิน ได้มอบกี่กระตุกให้แก่กลุ่มแม่บ้านไหล่หิน ด้วยการสนับสนุนนี้ทำให้เกิด“กลุ่มผ้ากี่กระตุก” โดยมีแนวคิดที่จะสนองนโยบายของรัฐบาลขณะนั้น คือ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ้งทางกลุ่ม ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการนี้ซึ้งเป็นการกระตุ้นธุรกิจประกอบการท้องถิ่นเป็นแนวทางที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้นโดยการผลิตหรือจัดการให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ นำเอาภูมิปัญญาการทอผ้าฝ้ายกี่กระตุกที่มีการสืบทอดจากบรรพบุรุษมาบวกกับแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่างๆ ของกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกมาสรรสร้างเป็นผลงานที่มีคุณค่า อีกทั้งเป็นการสร้างงานสร้างรายได้แก่คนในชุมชน ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ของชุมชนอย่างแท้จริง และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เป็นสินค้าOTOP ของชาวตำบลไหล่หิน